Za Folimanku
Petice za Folimanku

Petice za Folimanku

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme

o změnu nebo upuštění od záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem” tak, aby naplňoval klimatické a další  požadavky 21. století akcentací přirozeného přírodního charakteru parku, s potlačením neblahého nadužívání agresivních kýčovitých barev, laciných pouťových atrakcí a množství betonu.

Požadujeme, aby byl přehodnocen a výrazně redukován návrh toho, co vše se má v dané lokalitě vyskytovat. V současnosti si prostor našel mnohé příznivce ze stran občanů, v místě pravidelně probíhají výcviky šermu, lekce bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelu (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná dechová cvičení starších občanů apod.  Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem.

V neposlední řadě, jsme udiveni, proč předložený návrh vůbec nezohledňuje genius loci daného prostoru. V místě je mimo jiné instalována pietní světelná socha od Kryštofa Kintery, věnována památce lidem, kteří se rozhodli ukončit život skokem z Nuselského mostu.

Vzhledem k výše uvedenému jsme přesvědčeni, že ze strany MČ Praha 2 navrhovaná podoba místu v ničem neprospěje, naopak zhorší klimatické poměry v místě, zničí na Folimance poslední větší volnou zelenou plochu pro  pobyt obyvatel, zahltí místo zbytečným a v širších souvislostech parku nekoncepčním balastem  a zároveň zatíží obecní rozpočet náklady v řádu desítek milionů korun.


Petition pursuant to Article 18 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and Act no. 85/1990 Coll. on the rights of petition

For a change in the plan “Folimanka – leisure complex under the Nusle Bridge”

We, the undersigned, hereby request by means of the present petition:

a change in or abandonment of the plan “Folimanka – leisure complex under the Nusle Bridge”, so as to meet the climate and other requirements of the 21st century through accentuation of the genuine and natural character of the park, with the reduction of the unfortunate over-use of aggressive and kitsch colours, poor-quality attractions and excessive concrete.

We request for a re-evaluation and significant reduction of the design of everything that is proposed to be situated in the given locality. At present, the space has found many supporters from among the residents; it is regularly the site for fencing or LARPing practice, drumming lessons, group athletics, RC model training (ground and air), ballgames (including cricket), aerobic exercising for older age categories, etc. There exists no need to fill the open space with artificially defined units that would only repress the present creativity and force users into specifically defined activities.

No less, we are surprised at why the presented plan utterly ignores the genius loci of the given space. Among other aspects, it is the site of installation for the lighted sculpture by Kryštof Kintera commemorating the tragic fates of those who decided to end their lives by jumping from the Nusle Bridge.

Bearing in mind all the questions above, we are convinced that the form of the space proposed by the District of Prague 2 will be of no conceivable benefit, but will instead worsen the climactic conditions of the area, destroy Folimanka’s last large open green area for outdoor activities, swamp the area with useless structures with no connection to the rest of the park, and equally burden the public budget with costs of several tens of millions of crowns.

Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

You can add formatting using markdown syntax - read more
1,120 podpisy

Sdílejte s Vašimi přáteli: