Praha 2: Vyřízení petice Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“
Praha 2: Vyřízení petice Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

Praha 2: Vyřízení petice Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

V Praze dne 6. 8. 2021 (MCP2/406455/2021) – Městská část Praha 2 obdržela dne 16. 7. 2021 petici označenou Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“.

Prostřednictvím této petice byly vzneseny připomínky k záměru vzniku volnočasového areálu v lokalitě pod Nuselským mostem a požadavky na upuštění od záměru nebo jeho změnu tak, aby byla zachována stávající povaha místa a zohledněn genius loci, mimo jiné existence světelné sochy věnované památce lidí, kteří ukončili svůj život skokem z Nuselského mostu.

Petice byla petičním výborem adresována starostce městské části, Mgr. Janě Černochové, a místostarostům Ing. arch. Václavu Vondráškovi, Janu Korseskovi, Ing. Jaroslavu Šolcovi, Bc. Janu Kolářovi a Ing. Alexandře Udženija, tj. nebyla oslovena Rada městské části Praha 2 a ani všichni její členové, kteří byli zvoleni místostarosty.

Petiční výbor petici podal s výslovným odkazem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jemuž v zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZHMP“) obsahově odpovídá ustanovení § 8 písm. f), podle kterého platí, že občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty; podání orgány městské části vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

Oslovení představitelé městské části zajistili, že s peticí byla na nejbližším jednání, které následovalo po jejím doručení, dne 19. 7. 2021 seznámena Rada městské části Praha 2. Přesto, že Rada městské části po seznámení s peticí pověřila jejím vyřízením místostarostu Ing. arch. Václava Vondráška, jednotliví radní deklarují osobní souhlas se zněním jejího vyřízení podpisy v závěru této odpovědi.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 512 ze dne 19. 7. 2021 a se souhlasem petičním výborem oslovených představitelů tedy k předložené petici uvádíme následující.
V prvé řadě nám dovolte konstatovat, že petice byla plně vzata na vědomí, že respektujeme požadavek na její vyřízení dle ustanovení § 8 písm. f) ZHMP, a že si vážíme touto cestou vysloveného názoru petentů, byť jsme přesvědčeni, že mohl nepochybně být touto cestou předložen již dříve.

Pokud se týká výhrad a požadavků prezentovaných peticí ve vztahu k záměru vzniku volnočasového areálu Na Folimance v lokalitě pod Nuselským mostem, lze je shrnout tak, že petenti hodnotí navržený volnočasový areál jako zbytečné zahlcení předmětného prostoru, který si již i nyní přirozeně nachází své využití, uměle definovanými celky, jež v souhrnu petenti označují za lacinou pouťovou atrakci, a dovozují, že budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem, a volnočasový areál nebude ani vhodným prostředím pro pietní světelnou sochu věnovanou památce lidí, kteří se rozhodli ukončit život skokem z Nuselského mostu.

Záměr výstavby volnočasového areálu však vznikal na základě dlouhodobě shromažďovaných a i opakovaných podnětů, požadavků a dotazů obyvatel městské části Praha 2 zejména na vznik veřejného prostoru s možností grilování, na umístění herního interaktivního vodního prvku pro děti, který na Praze 2 zcela chybí, na vznik prostoru pro cvičení, místa pro pétanque, a pro bruslení.

Jelikož je území městské části Praha 2 územím hustě zastavěným a ostatní parky jsou nemovitými kulturními památkami, bylo jako jediný možný prostor, který by svým vybavením mohl sloužit všem věkovým kategoriím občanů a volný čas by zde mohly trávit celé rodiny, vytipováno území pod rušným Nuselským mostem navazující na sportovní halu a vizuálně oddělené od vlastního parku Folimanka.

V průběhu následného projednávání byl záměr redukován jak z pohledu funkcí, tak pokud se týká rozsahu nepropustných ploch tak, aby vznikl prostor funkční a udržitelný.
Zachována zůstala zpevněná plocha pro kluziště, která však umožní nejen sportovní využití, a to i mimo zimní sezónu. To u dočasných zimních kluzišť možné není a nad to po jejich demontáži je dle dosavadních zkušeností nutno vynakládat další náklady na rekultivace ploch, kde bylo kluziště umístěno, značné bývá zejména poškození trávníků, pokud se pod plochou kluziště nacházejí.


Petice prezentuje požadavek na přehodnocení a výrazné redukování záměru s tím, že předmětný prostor si nachází své využití, když zde probíhají výcviky šermu, lekce

bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelů (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná dechová cvičení starších občanů apod.
Máme však za to, že ani navržený prostor pro kluziště, ani jiné prvky navrženého areálu neomezují možnost výcviku šermu, lekcí bubnování, atletických secvičných a ani prostných dechových cvičení starších občanů. Vyloučena není ani možnost hraní míčových her.

Navržený vodní interaktivní prvek pro děti i plocha pro multifunkční využití (v zimě kluziště) jsou určeny pro aktivní a variabilní činnosti.

Vyloučena nebude ani možnost tréninků Vámi zmiňovaných RC modelů. Byť v tomto případě musíme ve vztahu ke vzdušným modelům upozornit, že létání podléhá pravidlům Úřadu pro civilní letectví a může být provozováno pouze při dodržení platné legislativy, vlastnictví řádné registrace a příslušných pilotních oprávnění.

S ohledem na výše uvedené tedy nesdílíme v petici vyjádřený názor, že by se mělo jednat o areál zaplněný uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem.

Jsme přesvědčeni, že finální návrh nelze s nárokem na adekvátní přiléhavost použitého přirovnání stavět do roviny s lacinou pouťovou atrakcí, a že použité barvy nebudou ani kýčovité, ani agresivní.

Lampa – socha, která je mementem životů ukončených skokem z Nuselského mostu, není přímo součástí areálu, zůstává na svém místě mimo plochu areálu. Záměr vzniku volnočasového areálu podle našeho názoru nijak nesnižuje smysl tohoto díla, které je umístěno ve veřejném prostoru a jeho přiblížení veřejnosti (více navštěvovaným prostorům) bude v souladu s účelem uměleckého díla, kterým je působení na veřejnost.

Na rozdíl od petentů jsme toho mínění, že návrh volnočasového areálu vhodně zohledňuje genia loci daného prostoru, který, jak uvádí i petice, se již nyní stává prostorem, kde probíhají volnočasové aktivity obyvatel. Podle našeho mínění tak směřuje záměr k naplnění genia loci tohoto místa a nebude jej potlačovat. Pokud se týká tohoto aspektu hodnocení, máme naopak za to, že genia loci nevystihuje emotivní označení prostoru pod Nuselským mostem za poslední větší zelenou plochu pro pobyt obyvatel.

V kontextu výše uvedeného pak nemůžeme ani souhlasit s hodnocením návrhu jako nekoncepčního balastu zbytečně zahlcujícího danou lokalitu.

Samozřejmě jsme si vědomi, že nemůžeme vyhovět naprosto všem občanům a splnit jejich představy, požadavky a návrhy. To, že návrh nevyhovuje určité skupině obyvatel, neznamená, že se nelíbí někomu jinému. Není možné přehlížet, že proti požadavku na zachování stávajícího prostoru, stojí požadavek na možnost trávení volného času v koncepčně upraveném veřejném prostoru vybaveném vhodným prvky. Díky kladným ohlasům jsme přesvědčeni, že navržený volnočasový areál se stane oblíbeným místem pro aktivní trávení volného času.

Po zvážení všech výhrad uvedených v petici tak nemůžeme než s ohledem na výše uvedené uzavřít, že trvá rozhodnutí Rady městské části Praha 2 realizovat stavbu volnočasového areálu pod Nuselským mostem. Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z rozpočtu městské části Praha 2 i prostředky poskytnuté hlavním městem Prahou budou takto vynaloženy na rozumný projekt, který vznikl s přihlédnutím k požadavkům a podnětům obyvatel městské části.

S pozdravem

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta

Mgr Jana Černochová
starostka

Ing. Michael Grundler
místostarosta

Kašická Renáta
radní

Kolář Jan, Bc.
místostarosta

Korseska Jan
místostarosta

Ing. Jaroslav Šolc
místostarosta

Ing. Udženija Alexandra
místostarostka

Michal Zuna
radní