Rozhodnutí ÚMČ Praha 2, odboru výstavby o schválení stavebního záměru
Rozhodnutí ÚMČ Praha 2, odboru výstavby o schválení stavebního záměru

Rozhodnutí ÚMČ Praha 2, odboru výstavby o schválení stavebního záměru

Jako obecný stavební úřad podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
1) jednopodlažní objekt veřejných WC a jednopodlažní objekt pro občerstvení – kiosek
2) veřejné kluziště, plocha pro cvičení, pískoviště, hřiště petanque, knižní stánek, schodiště, opěrná stěna, úpravy povrchů, terénní úpravy, parkové cesty
3) vnitroareálové rozvody vody a kanalizace, kanalizační přípojka, rozvody elektro NN, přípojka elektro, rozvody veřejného osvětlení včetně stožárů VO, slaboproudé rozvody a přípojka slaboproudého rozvodu 4) retenční nádrž pro akumulaci dešťových vod a vrtaná studna vše v parku Folimanka, název akce „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“ Praha 2, Vinohrady, park Folimanka, (dále jen „stavba“), (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1025/1 (ostatní plocha), parc. č. 1025/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1025/3 (ostatní plocha), parc. č. 1025/4 (vodní plocha), parc. č. 1025/7 (ostatní plocha), parc. č. 1026/6 (ostatní plocha), parc. č. 1026/4 (ostatní plocha), parc. č. 1039 (ostatní plocha), parc. č. 4200/3 (ostatní plocha), parc. č. 4201 (ostatní plocha) v katastrálním území Vinohrady.

Pozemky parc. č. 1025/1, 1025/3, 1025/4, 1025/7, 1026/6, 1039 a 4201 v katastrálním území Vinohrady jsou nve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeno do správy Městské části Praha 2. Pozemek parc. č. 1025/2 v katastrálním území Vinohrady je ve vlastnictví PREdistribuce, a.s. Pozemky parc. č. 4200/3 a 1026/4 v katastrálním území Vinohrady jsou ve vlastnictví Univerzitního sportovního klubu Praha, spolek.